Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
  Turkish
 

Karlsruhe: Prezydent Miasta

Prezydent Miasta Dr. Frank Mentrup

Portrait Dr. Frank Mentrup

Drodzy mieszkańcy miasta Karlsruhe,

drodzy goœcie z bliska i daleka,

Karlsruhe jest młodym, dynamicz­nym miastem o wysokiej jakoœci życia, otwartoœci i odpowied­zial­noœci społecznej, wyposażonym w ogromny potencjał, zarówno w dziedzinie nauki, gospodarki i techno­lo­gii, kultury i natury jak i pod względem możliwoœci rekre­a­cy­jnych. Bardzo serdecznie witam tu odwied­za­jš­cych i goœci z Niemiec i całego œwiata.

Zapraszam Państwa do podzie­le­nia się ze mnš pytaniami, pomysłami, życzeniami oraz konstruk­tywnš krytykš. Zapraszam do nawišzania ze mnš kontaktu również bezpoœred­nio - przy użyciu poczty elektro­nicz­nej. Odpowiem na wszelkie zapytania. Obiecam.

 

Zadania:

Prezydent miasta jest dyrektorem Zarzšdu Miasta i przewod­niczš­cym Rady Gminy. Odpowied­zialny jest za:

  • kierowanie adminis­tracjš
  • stosunki zewnętrzne
  • repre­zen­tację
  • biuro prasowe i public relations
  • adminis­trację dzielnic
  • prawo

Biuro

Adres
Rathaus am Marktplatz
76124 Karlsruhe
Telefon
0721 133-1010 (Prezydent Miasta)
Telefaks
0721 133-1019
e-mail
dez1@­karls­ruhe.de

lub przy użyciu Formularza kontak­to­wego