Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
  Turkish
 

Karlsruhe: Witamy

Rada Gminy

Do stron internetowych Rady Gminy

 


Rada Gminy repre­zen­tuje ogół obywateli i jest głównym organem gminy. Ustala ona zasady adminis­tracji gminy i stanowi o sprawach gminy, o ile sprawy te nie leżš w myœl ustawy w zakresie kompe­ten­cji Prezydenta Miasta lub nie zostały one mu powierzone przez Radę Gminy. Rada Gminy składa się z Prezydenta Miasta, jako upraw­nio­nego do głosowania przewod­niczš­cego oraz (obecnie) z 48 członków honorowych (radcy miejscy). Członkowie honorowi sš wybierani przez miesz­kańców miasta na okres pięciu lat.

Do udziału w wyborze Rady Gminy jest uprawniony każdy obywatel Unii Europe­js­kiej, który skończył 16 rok życia. Po ukończeniu 18 roku życia, każdy obywatel natomiast sam może składać kandy­da­turę o wybór do Rady Gminy.

Z uwagi na fakt, że Rada Gminy kontroluje adminis­trację miasta, pełni ona prakty­cz­nie funkcję parlamentu, choć pod względem prawnym jest organem adminis­tra­cy­jnym: Rada Gminy nie wydaje formalnych ustaw, lecz ustanawia statuty obowiš­zu­jšce na terenie miasta.

Prawo samorzš­dowe jest zagwa­ran­to­wane przez konsty­tucję i ustawo­da­wcę.