Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
  Turkish
 

Karlsruhe: Witamy

Północ

 Widok na Knielingen (Zdjęcie: Bürgerverein
Knielingen (Stowarzyszenie Obywatelskie Knielingen))

Knielingen

Knielingen jest najstarszš, wymienionš w dokumen­tach miasta, dzielnicš Karlsruhe. Knielingen ma powierzch­nię 2.064 ha i jest tym samym drugš co do wielkoœci dzielnicš Karlsruhe. W dużym stopniu niena­rus­zona podczas starć wojennych, dzielnica ta stała się po wojnie jednym z ważnie­js­zych oœrodków przemysłowych. Nowe oblicze Knielingen kształtujš duże firmy przemysłowe, takie jak Siemens i rafineria ropy naftowej MIRO. Dzielnica ta, składajšca się z dwóch częœci: Alt- und Neu-Knielingen (Stare i Nowe Knielin­gen), oferuje swoim ok. 9 000 miesz­kań­com luŸno zabudowane osiedla położone w spokojnym otoczeniu oraz wysoki stopień integracji społecznej.


 Festyn w Neureut

Neureut

Ta wczeœniej samod­zielna gmina wiejska, jest położona w północnej częœci miasta. Ma ona zarówno wiejski jak i nowoczesny charakter. Różnorodne publiczne i prywatne instytucje usługowe sprawiajš, iż dzielnica uchodzi za centrum północnej częœci miasta. Znajdujš się tu atrakcyjne tereny miesz­ka­niowe, tętnišce życiem społecz­noœ­ciowym. Neureut charak­te­ry­zuje się stałym rozwojem infra­struk­tury i liczby miesz­kańców. Dziœ mieszka tu ponad 16.700 osób. Neureut połšczone jest bezpoœred­nio z centrum miasta liniš tramwajowš.


 Nordstadt

Nordstadt

Nordstadt jest najnowszš dzielnicš w Karlsruhe. Mieszkańcy ceniš tu przede wszystkim dużš iloœć terenów zielonych i leœnych oraz spokojne i bliskie centrum położenie. Napotkać tu można różnorodne, otoczone zieleniš formy miesz­ka­niowe o wysokim standard­zie - poczšwszy od klasy­cz­nego bloku miesz­kal­nego, poprzez domy szeregowe, a na domach jedno- i dwurod­zin­nych skońc­zywszy. Przez cały czas - krótkiego jeszcze - istnienia dzielnicy, mieszkańcy angażowali się we współksz­tałto­wa­nie jej wizerunku. Na terenie Nordstadt leży również częœć rezerwatu przyrody "Alter Flugplatz" ("Stare Lotnisko").


 Westuniversität (Uniwersytet Zachodni)

Nordweststadt

Dzielnica Nordwest­stadt powstała w roku 1975 poprzez połšczenie terenów osied­lowych dzielnic Weststadt i Mühlburgs. Mieszka się tu wyjštkowo luŸno i spokojnie. Wizerunek dzielnicy kształtujš przede wszystkim domy wolno stojšce i niewielka iloœć bloków miesz­ka­niowych, stojšcych wzdłuż szerokich, rzadko uczęsz­cza­nych ulic bez ruchu przelo­to­wego. Majšce tu swe siedziby kluby sportowe i Instytut JeŸdziectwa Fundacji im. Egona-von-Neindorffa (Egon-von-Neindorff-Stiftung) dbajš o atrakcyjnš i różnorodnš ofertę sportowš. Do centrum miasta dojechać można szybko i bezpro­blem­owo samochodem, rowerem, autobusem lub tramwajem.


 Centrum dzielnicy Waldstadt (Zdjęcie: Paul Schweiger)

Waldstadt

Dzielnica ta powstała w latach 1950 - 1960 w północno-wschodniej częœci Karlsruhe, w œrodku lasu Hardtwald. Waldstadt­ jest jednolitš dzielnicš, liczšcš ok. 12.000 miesz­kańców. Ceniš oni życie na peryfe­riach miasta, bliskoœć lasu Hardtwald i dobre połšczenie komuni­ka­cy­jne ze œródmieœ­ciem. Obszernie zapro­jek­to­wana tzw. "strona leœna" ("Wald­la­ge") dzielnicy otoczona jest lasem, podczas gdy tzw. "strona polna" ("Feld­la­ge") powstała na otwartym terenie. Już podczas planowania dzielnicy zadbano o maksymalne ogranic­ze­nie ruchu przelo­to­wego. Atrak­cy­jnoœć dzielnicy stanowiš dlatego nie tylko tereny zielone i leœne, lecz również spokojna lokali­zacja.