Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
  Turkish
 

Karlsruhe: Placówki dziennej opieki nad dziećmi

Porady telefoniczne na temat opieki nad dziećmi w przedszkolach.

Infolinia: 0721 133-5133

czynna w:
ponied­ziałek, œrodę i czwartek
od godz.10 do 12.

Miejska infolinia jest adresem pierwszego kontaktu dla rodziców chcšcych zasięgnšć informacji na temat opieki nad dziećmi poniżej szóstego roku życia oraz ofert z tym zwišzanych, włšcznie z ofertami opiekunek do dziecka. Biuro infor­ma­cy­jne (Info­stel­le) służy różnego rodzaju broszurami, folderami i infor­macjami w internecie, wyjaœni procedury rejestracji i poinfor­muje o wolnych miejscach.

 

Biuro obsługi (Service­stel­le): Tel. 0721 133-5566

czynne we
wtorek od godz. 13 do 15 i
czwartek od godz. 9 do 11.30.

Miejskie biuro obsługi udziela porad na temat konkret­nych życzeń odnoœnie opieki oraz ustawowego prawa do otrzymania miejsca w przedsz­kolu. Biuro obsługi przyjmuje również specy­ficzne proœby i zażalenia, informuje rodziców o alter­na­ty­wach oraz wyjaœnia strategie realizacji prawa do miejsca w przedsz­kolu.

Kontakt z biurem obsługi mogš Państwo nawišzać również przy pomocy poczty elektro­nicz­nej:

familienbuendnis@sjb.karlsruhe.de