Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
  Turkish
 

Karlsruhe: Placówki dziennej opieki nad dziećmi

Wspieranie dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym.

Dalsze informacje

www.efi-ka.de

Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz z zapotrzebowaniem pedagogiki specjalnej.

 

Każde dziecko, które ukończyło trzeci rok życia, ma zagwa­ran­to­wane ustawš prawo do otrzymania miejsca w przedsz­kolu. Prawo to dotyczy również dzieci niepełno­spraw­nych i powinno zostać zreali­zo­wane w przedsz­ko­lach specjalnie do tego przygo­to­wa­nych.

Rodzaj opieki nad dzieckiem w przedsz­kolu integra­cy­jnym lub przedsz­kolu dla dzieci niepełno­spraw­nych zależy od indywi­dualnych potrzeb dziecka i rodziny, dlatego musi on zostać omówiony z rodzicami w ramach inten­syw­nych porad ofero­wa­nych przez danš placówkę.

W Karlsruhe rodzice mogš uzyskać pomoc w podjęciu decyzji w placówkach takich, jak Biuro Wspierania Wczesnego Rozwoju przy Centrum Rehabi­li­ta­cy­jnym (Früh­för­der­stelle des Rehabi­li­ta­ti­ons­zen­trums Südwest), Biuro doradcze organi­zacji "Pomoc Życiowa" (Bera­tungs­stelle der Lebens­hilfe Karlsruhe) oraz w biurach doradczych przy szkołach specjalnych.

Pomoc w opiece nad dziećmi i młodzieżš niepełno­sprawnš

Dzieci niepełno­sprawne pod względem fizycznym, umysłowym i psychicz­nym, majšce zapotrze­bo­wa­nie specjalnej opieki przedsz­kol­nej, mogš otrzymać pomoc pedago­gicznš i/lub pomoc ogólnš. Również dzieci i młodzież ze znacznš niepełno­spraw­noœ­ciš fizycznš i umysłowš, uczęsz­cza­jšce do zwykłych szkół, mogš w razie potrzeby uzyskać pomoc. Informacje uzyskajš Państwo w Biurze Infor­ma­cy­jnym i Doradczym (Infor­ma­ti­ons- und Be­ra­tungs­stel­le). Telefon: 0721 133-5770

 

Dalsze informacje i oferty dla dzieci niepełnosprawnych.

Linki prowadzš na strony niemiecko­ję­zy­czne.

Oferty porad i pomocy

Informacja dotyczšca przedszkola integracyjnego.

Przedszkola przy szkołach (Informacja)

Przedszkola przy szkołach (Lista)