Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
 
  Polish

Karlsruhe: Gündüz çocuk bakım kurumları

Gündüz bakım kurumlarında çocuklar için ailenin ödemesi gereken aydata mali yardım

Aydatlar için mali bir yardım alabilir miyim?

Mali yardım alma hakkına, Karlsruhe şehir sınırları içinde ikamet eden ve çocuğu bir gündüz bakımevine giden ebeveynler ve çocuğunu tek ebeveyn olarak yetişti­ren­ler sahiptir.

Mali yardım ­ge­li­rime bağlı mı?

Evet! Bir mali yardım alıp alama­ya­cağınız, ailenizin ortalama aylık gelirine göre belirlenir. Buna özellikle dahil olanlar:

 • Neto çalışma ücreti artı noel ve izin parasının 1/12'si
 • ebeveyn parası
 • sosyal yardımlar, örneğin işsizlik yardımı, hastalık parası, emekli aylığı, kira yardımı parası, çocuk parası, çocuk ödeneği
 • Nafaka ya da Nafaka ödeneği gibi

aylık aile geliri tutarı ... Avro. Şimdi ne olacak?

Geliriniz, bir gelir sınırı ile karşılaştırılır. Bu gelir sınırının bedeli şahsi ailevi durumunuza bağlı. Örneğin, evinizde kaç kişinin yaşadığı ve kiranızın miktarı bir rol oynar. Fakat, sigorta aydatları gibi diğer finansiyel borçlarınız da belirli şartlar altında dikkate alınır.

Şahsi gelir sınırımın miktarı ne kadar?

Bu soruya yanıt vermek için her aile için yasal belir­le­me­lere göre bireysel bir hesaplama gerek­mek­te­dir. Bundan dolayı gelir sınırı olarak sadece kılavuz değerler bildi­re­bi­li­riz:
:

Bu kılavuz değerler aşağıdaki gibi sırala­na­bi­lir:

# # ###
Aileniz #
#
Sizin kılavuz değer­in­iz #­be­de­lin­de­dir
2 kişiden oluşuyorsa 1.532 Avro
3 kişiden oluşuyor­sa # 1.892 Avro #
4 kişiden oluşuyorsa 2.254 Avro
5 kişiden oluşuyorsa 2.622 Avro
6 kişiden oluşuyor­sa ### 2.967 Avro ###

###

Aile gelirim ###ta­ma­men kılavuz değerim ile aynı ya da hatta kılavuz değerimden daha az!

###

Eğer tüm gelir­ler­in­izi ###­bir­likte hesaplar­sanız ve bu toplam bedel ###kıla­vuz değer­in­iz­den daha yüksek değilse, ###tahmi­nen bir mali yardım alabi­lir­si­niz. Bundan dolayı ###, bir dilekçe vermenizde fayda var!

###Aile gelirim kılavuz değerimden daha yüksek! ###

Geliriniz kılavuz değer­in­iz­den daha yüksek ###olsa bile, mali bir yardım alıp alama­ya­cağını kontrol ###et­tir­me­li­si­niz. Bu herşeyden önce, aileniz özel maddi yükle­ri ###taşı­mak zorundaysa geçerlidir.

###

Mali yardımın miktarı ne kadar?

Mali yardımın ###­mik­tarı, geliri­ni­zin kılavuz değer sınırınızı geçip geçme­diğine ve hangi ###mik­tarda bu sınırı geçtiğine bağlıdır. Ailenin ###öde­mesi gereken miktardan muaf tutulmanız mümkün, ###eğer SGB II ya da SGB XII gereği yardım alıyor­sanız. Mali yardım olarak ###aile­le­rin ödemesi gereken bedelin bir kısmını alabil­me­niz de###­müm­kün.

###Prensip olarak geçerli olan: ###Ge­li­ri­niz ne kadar gelir sınırı üzerinde seyrederse, ###mali yardımınız o kadar düşük olur!

Nereye bir mali yardım ###­di­lekçesi verebi­li­rim?

Dilekçeyi ###­Karls­ruhe Şehri

 • Gençlik Daire­si ###E­ko­no­mik Gençlik Yardım (WH) ###­De­part­manı'na, Kaise­r­al­lee 4 ve
 • ###
 • Durlach Belediye Dairesi, Gençlik ve Sosyal Hizmet­ler'e, eğer Durlach, ###Wolf­arts­weier, Hohen­wet­ters­bach, Stupferich, ###Grün­wet­ters­bach, Palmbach ya da Grötzin­gen'de oturuyor­sanız, verebi­lir­si­niz. ###

###____________________________________________

Lütfen dikkat ###e­di­niz:

Mali yardım, dilekçeyi verdiğiniz ayın başın­dan ###i­ti­ba­ren ödenir. Bundan dolayı dilekçeyi en geç ###ço­cuğu­nu­zun gündüz bakım kurumuna gitmeye başladığı ayda ###­ver­iniz.

###____________________________________________

###Hangi belgeleri yanımda götür­me­liyim?

###Mali yardımın mümkün olup olmadığının hemen kontrol edile­bil­mesi için, ###herşey­den önce aşağıdaki belgeleri yanınızda götürmeniz gerek­mek­te­dir:

###
 • Kira yardım parası kararını
 • ###
 • ###son altı ayın ###­ka­zanç belge­ler­ini
 • kira anlaş­masını ###
 • Ebeveyn parası kararını
 • ###
 • Gündüz bakımevi kurumunun onayını ###

SGB II ya da SGB XII'ye göre ###hali hazırda
yardım­lar­dan alanlar için:

 • ###Onay bildir­ge­si­ni ###
 

Hangi gündüz bakım kurumları için aydat mali yardımı mevcut?

 • Beşikteki çocukların bakımev­le­ri
 • Kreşler
 • Tam gün kreşler
 • Öğrenci gündüz bakımev­leri
 

İletişim

Karlsruhe sakinleri için


Sosyal ve Gençlik Dairesi
Gençlik Dairesi
Kaise­r­al­lee 4
76133 ­Karls­ruhe
Ekonomik gençli­k yardımı,
Büro 011 - 014

Dilekçe­nizi kimin işleme alacağı soyadınızın ilk harfine göre belirlenir:

A - D
Telefon: 0721 133-5187

E - Je
Telefon: 0721 133-5973

Jf - Mi
Telefon: 0721 133-5191

Mj - Schmitt
Telefon: 0721 133-5189

Schmitu - Z
Telefon: 0721 133-5192

Görüşme saatleri:
Pazartesi - Perşembe: Saat 8 - 12
Perşembe: Saat 14 - 17

Durlach


Bergwald, Grötzingen, Grün­wet­ters­bach, Hohen­wet­ters­bach, Palmbach, Stupferich, Thomashof ve
Wolfarts­weier sakinleri için

Durlach Belediye Dairesi, Gençlik ve Sosyal
Pfinz­tal­straße 33
(Markt­platz)
76227 Karlsruhe
2. Üst kat Büro E 407
Telefon: 0721 133-1979

jus@durlach.karlsruhe.de

Görüşme saatleri
randevu alarak.

Sorularınız olursa, arayınız.