Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
  Turkish
 

Karlsruhe: Placówki dziennej opieki nad dziećmi

Dodatek do opłat przedszkolnych dla dzieci w placówkach dziennej opieki

Czy mogę otrzymać dodatek do opłat przedsz­kolny­ch?

Dodatek mogš otrzymać osoby samotnie wycho­wu­jšce dzieci i rodzice miesz­ka­jšcy w okręgu miasta Karlsruhe, których dziecko uczęszcza do placówki dziennej opieki nad dziećmi.

Czy dodatek jest uzależ­niony od zarobków?

Tak! Fakt otrzymania dodatku zależy od wysokoœci œredniego dochodu miesięcz­nego na rodzinę. Do dochodu zalicza się przede wszystkim:

 • wynagrod­ze­nie netto plus 1/12 dodatku na œwięta i urlop
 • pienišdze na dziecko (tzw. Eltern­geld)
 • œwiad­c­ze­nia socjalne, jak np. zasiłek dla bezro­bot­nych, zasiłek chorobowy, emery­tu­ra/renta, dodatek miesz­ka­niowy, zasiłek rodzinny, dodatek na dziecko (Kinder­zu­schlag)
 • alimenty lub zadatek na alimen­ty­ (Un­ter­halts­vor­schuss)

Mój miesięczny dochód na rodzinę wynosi ... euro. Co dalej?

Państwa dochód zostanie porównany z przyjętš granicš dochodu. Wysokoœć tej granicy zależy od Państwa osobistej sytuacji rodzinnej. Ważne jest np., ile osób mieszka razem z Państwem i jaka jest wysokoœć opłacanego czynszu. Również inne wydatki finansowe, jak np. składki ubezpiec­ze­niowe, mogš w okreœlonych warunkach zostać wzięte pod uwagę.

Jak wysoka jest moja osobista granica dochodu?

Aby odpowied­zieć na to pytanie, w myœl przepisów prawnych musi zostać rozpa­trzona indywi­dualna sytuacja finansowa każdej rodziny. Dlatego my możemy tu podać jedynie wartoœci przyjęte:

Wartoœci te sš stopnio­wane w nastę­pu­jšcy sposób:

# # ###
Państwa rodzina składa się z #
#
Wartoœć przyjęta #wynosi
2 osoby 1.532 euro
3 osoby # 1.892 euro #
4 osoby 2.254 euro
5 osób 2.622 euro
6 osób ### 2.967 euro ###

###

Mój dochód na rodzinę wynosi ###tyle samo lub nawet mniej, niż wartoœć przyjęta!

###

Jeœli po zsumowaniu całego dochodu ###suma nie przekroc­zy ###war­toœci przyjętej, prawdo­po­dob­nie ###będš Państwo mogli otrzymać dodatek. Dlatego opłaca się ###złoże­nie wniosku!

Mój dochód na rodzinę ###jest wyższy niż wartoœć przyjęta! ###

Również w tym przypadku powinni Państwo sprawdzić możliwoœć otrzymania ###do­datku. Może się to okazać przede wszystkim pomocne, jeœli Państwa rodzi­na ###ma szczególne finansowe obcišżenia.

###

Jak wysoki jest dodatek?

Wysokoœć dodatku ###zależy od faktu czy i o jakš kwotę, Państwa dochód ###prze­kracza granicę dochodu. Możliwe jest, ###że zostanš Państwo zwolnieni z opłat, jeœli pobierajš Państwo np. ###œwiad­c­ze­nia w myœl kodeksu socjalnego SGB II lub SGB XII. Możliwe jest ###jed­nak również, że otrzymajš Państwo dodatek ###po­kry­wa­jšcy częœć opłat.

###Zasadš jest jednak: im ###­bard­ziej Państwa dochód przekracza granicę dochodu, ###tym niższy dodatek!

Gdzie mogę złożyć wniosek ###o przyznanie dodatku?

Wniosek mogš Państwo ###złożyć w

 • Urzędzie ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt der Stadt­ ###­Karls­ru­he), Oddział ds. Gospo­d­ar­c­zej Pomocy Młodzieży (Abteilung Wirtschaft­li­che ###Ju­gend­hilfe (WH)), Kaise­r­al­lee 4 oraz w
 • ###
 • Urzędzie Miasta Durlach (Stadtamt Durlach), Oddział ds. Młodzieży i Spraw Socjalnych (Jugend und Soziales), jeœli mieszkajš Państwo w Durlach, ###Wolf­arts­weier, Hohen­wet­ters­bach, Stupferich, ###Grün­wet­ters­bach, Palmbach lub Grötzingen. ###

###____________________________________________

Uwaga###:

Dodatek będzie płacony od poczštku miesišca, ###w którym złożony został wniosek. Dlatego powinni Państwo złożyć wniosek najpóŸniej ###w pierwszym miesišcu uczęsz­cza­nia dziecka ###do przedsz­kola.

###____________________________________________

###Jakie dokumenty muszę przynieœć?

###W celu szybkiego sprawd­ze­nia Państwa prawa do dodatku, powin­ni ###Państwo przynieœć nastę­pu­jšce dokumenty:

###
 • decyzję o przyznaniu dodatku miesz­ka­nio­wego
 • ###
 • ###zaœwiad­c­ze­nia o pobieranej pensji ###na okres ostatnich szeœciu miesięcy
 • umowę najmu miesz­ka­nia ###
 • decyzję o przyznaniu pieniędzy na dziecko (Eltern­geld)
 • ###
 • zaœwiad­c­ze­nie przedsz­ko­la ###

Beneficjenci œwiadczeń ###w myœl kodeksu socjalnego
SGB II lub SGB XII:

 • ###de­cyzję o przyznaniu œwiadczeń (Bewil­li­gungs­be­schei­d) ###
 

Na jakie placówki opieki może być przyznany dodatek?

 • żłobki
 • przedsz­kola
 • przedsz­kola całod­zi­enne
 • œwietlice
 

Kontakt

Dla miesz­kańców Karlsruhe


Urzšd ds. Socjalnych i Młodzieży (Sozial- und Ju­gend­be­hör­de)
Urzšd ds. Młodzieży (Jugend­amt)
Kaise­r­al­lee 4
76133 ­Karls­ruhe
Oddział ds. Gospo­d­ar­c­zej Pomocy Młodzieży (Wirt­schaft­li­che Ju­gend­hil­fe)
pokoje 011 do 014

Państwa wniosek zostanie rozpa­trzony przez urzędnika przyd­zie­lo­nego w zależnoœci od pierwszej litery Państwa nazwiska:

A - D
Telefon: 0721 133-5187

E - Je
Telefon: 0721 133-5973

Jf - Mi
Telefon: 0721 133-5191

Mj - Schmitt
Telefon: 0721 133-5189

Schmitu - Z
Telefon: 0721 133-5192

Godziny otwarcia:
pon. do czw.: godz. 8 do 12
czw.: godz. 14 do 17

Dla miesz­kańców


Durlach, Bergwald, Grötzingen, Grün­wet­ters­bach, Hohen­wet­ters­bach, Palmbach, Stupferich, Thomashof i
Wolfarts­weier

Urzšd Miasta Durlach (Stadtamt Durlach), Oddział ds. Młodzieży i Spraw Socjalnych (Jugend und So­zia­les)
Pfinz­tal­straße 33
(Markt­platz)
76227 Karlsruhe
2. piętro pokój E 407
Telefon: 0721 133-1979

jus@durlach.karlsruhe.de

Godz. przyjęć
do uz­god­nie­nia.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt telefo­niczny.