Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
  Turkish
 

Karlsruhe: Witamy

Najważniejsze przepisy drogowe dla rowerzystów

Zasady podstawowe
Uczest­nictwo w ruchu drogowym wymaga cišgłej przezor­noœci i zwracania uwagi na innych. Każdy uczestnik ruchu musi się tak zachowywać, aby nie szkodzić i nie zagrażać innym oraz nie blokować i nie zakłócać ruchu drogowego w stopniu większym niż wymaga tego sytuacja.

Używanie ulicy
Na ulicy należy jechać możliwie najdalej z prawej strony. Rowerzyœci jadš pojedynczo, jeden za drugim. Jazda obok dozwolona jest tylko wtedy, jeœli nie będzie zakłócać ruchu drogowego.

Dzieci w wieku do 8 roku życia muszš, a dzieci starsze - w wieku do 10 roku życia - mogš jechać rowerem po chodniku. Należy zwracać szczególnš uwagę na pieszych. Podczas przekracza­nia jezdni, dzieci muszš zejœć z roweru.

Obowišzek używania dróg rowerowych
Obowišzek używania dróg rowerowych sygna­li­zujš niebieskie znaki drogowe z białym symbolem "rower" - również w połšczeniu z "symbolem pieszego" (znak 237 = droga tylko dla rower­zystów, 240 = droga wspólna dla pieszych i rower­zystów lub 241 = chodnik i droga rowerowa). Dróg tych należy używać w ruchu rowerowym.

W obrębie stref wolnej prędkoœci (30 km/h), nie ma obowišzku używania dróg rowerowych.

W przypadku "innych" dróg rowerowych istnieje możliwoœć wolnego wyboru. Drogi te zostały w specjalny sposób zapro­jek­to­wane i sš dobrze rozpoz­na­walne dla uczest­ni­ków ruchu (np. asfaltowe drogi rowerowe obok chodników, odmienny kolor drogi rowerowej i chodnika lub cišgła linia œrodko­wa ­po­między drogš rowerowš i chodnikiem). Tego rodzaju drogi rowerowe nie sš w specjalny sposób oznakowane.

 

Więcej na ten temat

expat-karlsruhe

Bezpieczna jazda rowerem.

Kaski rowerowe

Parkingi rowerowe

 

Przykłady innych możliwoœci poruszania się dla rowerzystów.

Chodniki dopuszczone dla rowerzystów

Chodniki, które oprócz znaku 239 ("Piesi") wyposażone sš również w znak "Droga dopusz­c­zona dla rower­zystów (Radfahrer frei)", mogš być używane przez rower­zystów. Rowerzyœci muszš tu jednak zwrócić szczególnš uwagę na pieszych i mogš jechać tylko w wolnym tempie. Drogi takie sš jednš z możliwoœci poruszania się rowerem, nie ma jednak obowišzku ich używania.

Pasy rowerowe

Niebieski znak z białym symbolem roweru (znak. 237) wskazuje również na Pas rowerowy. Pas rowerowy to œcieżka zaznaczona wzdłuż ulicy, przez­nac­zona dla rowerów. Dla lepszej zauważal­noœci, symbol taki naniesiony jest często na pasie jako piktogram, czasami na czerwonym tle.

Pas ochronny

Pas ochronny jest pasem oddzie­lonym od jezdni przerywanš liniš. W odróż­nie­niu do pasów rowerowych, pasy ochronne nie sš specjalnie oznakowane i mogš być używane również przez szersze pojazdy. Pasy ochronne naniesione sš zawsze z prawej strony jezdni i - z uwagi na zasadę jazdy prawš stronš - oznaczajš obowišzek jazdy wzdłuż przebiegu jezdni.

Wysunięty do przodu pas ustawienia roweru

Na skrzyżo­wa­niach z sygna­li­zacjš œwietlnš spotkać można drugš linię postoju dla rower­zystów, umiejs­co­wionš przed liniš dla pojazdów mecha­nicz­nych. Wysunięta w przód powierzch­nia postoju daje rower­zy­stom bezpiecznš możliwoœć, ustawienia się na czerwonych œwiatłach przed pojazdami mecha­nicz­nymi. Ułatwia to znacznie widocznoœć oraz minima­li­zuje konflikty z rower­zy­stami skręca­jš­cymi w lewo i pojazdami mecha­nicz­nymi jadšcymi w tym samym czasie prosto.

Ulica jednokierunkowa - dopuszczona dla rowerzystów jadšcych w obu kierunkach.

W strefach wolnej prędkoœci (30 km/h) ulice jedno­kie­run­kowe mogš w okreœlonych warunkach zostać oddane rower­zy­stom do użytku w obu kierunkach. Ulice te obok takich znaków drogowych jak "Ein­bahn­straße (ulica jedno­kie­run­ko­wa)" (na poczštku ulicy) i "Zakaz wjazdu" (na końcu ulicy), wyposażone sš w znaki dodatkowe: "Radfahrer in beiden Richtun­gen" (Rower­zyœci w obu kierun­kach) lub "Rad­fah­rer frei" (Droga dopusz­c­zona dla rower­zystów). Na wszystkich równorzęd­nych skrzyżo­wa­niach i wylotach ulic obowišzuje zasada pierwszeństwa z prawej.

Ulica rowerowa

Poczštek i koniec ulicy rowerowej oznaczony jest znakami drogowymi 244/244a.

  • Na ulicach rowerowych obowišzujš przepisy ruchu po jezdni, z nastę­pu­jš­cymi wyjštkami:
  • inni kierowcy mogš jedynie wtedy używać ulic rowerowych, jeœli wyposażone sš one w zezwa­la­jšcy na to znak drogowy
  • wszystkie pojazdy nie mogš jechać szybciej niż 30 km/h;
  • zabronione jest blokowanie i zagrażanie bezpiec­zeństwa rower­zystów. Kierowcy pojazdów mecha­nicz­nych mogš być w razie potrzeby zmuszeni do dalszego zmnie­js­ze­nia prędkoœci.
  • rowerzyœci mogš jechać również obok siebie.

Zachowanie na przejœciach dla pieszych

Na przejœ­ciach dla pieszych (pasy) pojazdy mecha­niczne muszš pieszym, którzy wyraŸnie majš zamiar przekroc­zyć jezdnię, bezwz­ględ­nie udzielić pierwszeństwa. Ten przepis prawny nie dotyczy jednak rower­zystów. Rowerzyœci mogš co prawda używać przejœć dla pieszych, nie obowišzuje jednak dla nich ww. pierwszeństwo przejazdu. Rowerzyœci, którzy rower prowadzš obok siebie, uznawani sš w tej sytuacji za pieszych.

Rowerzyœci na zdjęciu nie majš pierwszeńst­wa!