Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
  Turkish
 

Karlsruhe: Witamy

Informacje dla specjalistów i managerów

Karlsruhe oferuje dobre warunki rozwoju dla specja­listów i managerów. Jako miasto i region techno­lo­giczny, odznacza się dużš gęstoœciš przed­się­biorstw z branży naukowo-badawczej i techno­lo­gicz­nej. Solidny wzrost gospo­d­ar­czy, atrakcyjne miejsca pracy o wysokim wynagrod­ze­niu oraz doskonałe warunki kariery zawodowej, kuszš specja­listów do podjęcia tu pracy. Karls­ru­he o­fe­ruje jednak nie tylko dobre miejsca pracy, lecz również wysoki styl życia.


Projekte Karlsruher Unternehmen zur Gewinnung von Fachkräften

Catch the job

Cyber Forum e. V. (de)

KarriereRegion (Seite in deutscher Sprache)

KIT-Karrieremesse für Jobsuchende

 

Przydatne informacje

 Nostryfikacja dyplomów w Niemczech

Zagraniczne dyplomy

W celu podjęcia w Niemczech pracy w wyuczonym zawodzie, należy dokonać nostry­fi­kacji zagra­nicz­nych œwiadectw szkolnych i dyplomów zawodowych. Wszystkie istotne informacje dotyczšce przebiegu nostry­fi­kacji, znajdš Państwo tutaj.

weiter zur Seite Zagraniczne dyplomy

 Stos ksišżek

Edukacja

Majšc na celu zaofero­wa­nie wszystkim jak najleps­zych szans kształ­ce­nia, miasto Karlsruhe inwestuje syste­ma­ty­cz­nie od lat w Szkoły, zapew­nia­jšc tym samym urozmai­cony system edukacyjny.. Szkoły wyższe w Karlsruhe od lat zajmujš w ogólno­nie­mieckich rankingach czołowe pozycje.

weiter zur Seite Edukacja

 Uczniowie przy tablicy

Kursy językowe

Informacje dotyczšce kursów językowych i innych możliwoœci nauki języka niemie­ckiego.

weiter zur Seite Kursy językowe

 Wejœcie do Centralnej Izby Przyjęć (Zentrale Notaufnahme)

Służba zdrowia

Informacje dotyczšce niemie­ckiej służby zdrowia, ubezpiec­ze­nia zdrowot­nego, pogotowia medycznego i in.

weiter zur Seite Służba zdrowia

 Plac zabaw na osiedlu

Warunki mieszkaniowe

W Karlsruhe da się dobrze żyć - należš do tego również warunki miesz­ka­niowe. Miasto posiada wiele terenów zielonych i parków, niemal we wszystkich dziel­ni­cach.

weiter zur Seite Warunki mieszkaniowe

 Przykład zabawy w przedszkolu

Opieka nad dziećmi

Dzięki dużej iloœci przedsz­koli i œwietlic, opieka nad dziećmi w każdym wieku, jest w Karls­ru­he ­do­brze zorga­ni­zo­wana.

weiter zur Seite Opieka nad dziećmi