Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  French
  English
  Spanish
  German
  Italian
  Turkish
 

Karlsruhe: Witamy

Miasto partnerskie Nottingham

St. Peter`s Gate

Utwor­ze­nie ­part­nerstwa

Ze względu na dobre doœwiad­c­ze­nia z francuskim miastem partners­kim Nancy, kolejnym miastem partners­kim zostało jedno z miast angiels­kich, o podobnej strukturze miesz­ka­nio­wej i wielkoœci. Miasto to, to Nottingham. Partnerstwo miast zostało przypieczęto­wane przybiciem ręki przez prezy­dentów miast Karlsruhe i Nottingham na posied­ze­niu Rady Gminy 22 lipca 1969r. w Karlsruhe.

Notting­ham

Miasto Nottingham nazywane jest "Królowš East ­Mid­lands", nie tylko dlatego, że angielscy królowie chętnie tu rezydowali podczas polowań w tutejszych rozległych lasach. Jako centrum hrabstwa Notting­hams­hire, położonego 200 na północ od Londynu, miasto to, leżšce nad brzegiem rzeki Trent, zachowało swój szczególny charakter kuszšc z jednej strony pięknymi, starymi i emanu­jš­cymi spokojem parkami, a z drugiej pulsujšcym życiem biznesu. Turyœci chętnie odwiedzajš Nottingham, bo można znaleŸć tu prakty­cz­nie wszystko: œwiadectwa wydarzeń histo­ry­cz­nych, czarujšcy krajobraz zapras­za­jšcy do wycieczek oraz towar­zys­kie życie nowoc­zes­nej metropolii.