Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Turkish
 

Karlsruhe: Witamy

Miasta partnerskie

 Mapa graficzna miast partnerskich
Karlsruhe

Granice zanikajš. Powstaje sieć kontaktów łšczšca kraje Europy. Partnerstwa miast odgrywajš w tym procesie bardzo ważnš rolę. Miasto Karlsruhe pielęgnuje kontakty z pięcioma miastami oraz partnerstwo projektowe z portem chorwackim Rijeka. Wiele należy już do tradycji. W roku 2012 Karlsruhe œwiętowało 20-letnie partnerstwa z miastami Krasnodar i Temeszwar oraz 25-letnie partnerstwo z Halle.


 

 Nancy, Place Stanislas

Kooperacja z Nancy istnieje od 1955r. i była jednš z pierwszych pomiędzy Niemcami i Francjš. Do dzisiaj służy za przykład – oba miasta otrzymały już wszystkie wyróż­nie­nia, jakie w tej dziedzinie sš przyz­na­wane na arenie między­nar­odo­wej.

weiter zur Seite Nancy

 Robin Hood

Ze względu na dobre doœwiad­c­ze­nia z francuskim miastem partners­kim Nancy, kolejnym miastem partners­kim zostało jedno z miast angiels­kich, o podobnej strukturze miesz­ka­nio­wej i wielkoœci. Miasto to, to Nottingham.

weiter zur Seite Nottingham

 Rynek w Halle

Dzięki dużemu zaangażo­wa­niu ówczesnego premiera Saksoni-Anhalt, dr. Lothara Spätha, Karlsruhe mogło nawišzać kontakt z Halle jeszcze przed zjednoc­ze­niem Niemiec. Ta niemiecko - niemiecka integracja szczegól­nie w trudnych sytuacjach okazuje się bardzo trwała.

weiter zur Seite Halle

 Krasnodar, Koœciół im. Alexandra Nevskiego

Decyzję Rady Gminy o powołaniu w roku 1992 partnerstwa z rosyjskim miastem Krasnodar poprzed­zały długo­l­et­nie przyja­ciels­kie kontakty.

weiter zur Seite Krasnodar

 Katedra w Temeszwarze

Z inicjatywy radnego miejskiego Günthera Rüssela, po przełomie polity­cz­nym w Rumunii, zainic­jo­wane zostały stosunki przyja­ciels­kie z miastem Te­mes­zwar/Ti­mi­soa­ra/Te­mesch­burg. W 1997r. przeksz­tał­cone zostały one w partnerstwo obu miast.

weiter zur Seite Temeszwar