Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
  Turkish
 

Karlsruhe: Witamy

Spotkania kulturowe

 Kobieta z ludowym stroikiem na festiwalu
Folkloria

Urozmai­cony między­nar­odowy program kulturalny w Karls­ru­he daje możliwoœć spotkań i wymiany kultu­ral­nej w zakresie sztuki, muzyki, literatury, teatru, filmu i festi­walów  - lub po prostu spotkań międ­zy­ludz­kich. W Badeńskim Muzeum Krajowym (Badisches Landes­mu­se­um) obejrzeć można nie tylko trofea zdobyte przez badeńskich margrafów podczas wojen tureckich, lecz również wystawę pt. "Welt­Kul­tur /Global­Cul­tu­re" (Kultura Œwiata), majšcš na celu zrozu­mie­nie innych kultur. Zbiory Państ­wo­wego Muzeum Sztuki (Staat­li­che ­Kunst­hal­le) zawierajš wiele dzieł mistrzów francus­kich i holen­ders­kich.


Zwiedzanie muzeów w językach obcych

Badisches Landesmuseum

ZKM

Staatliche Kunsthalle

Badischer Kunstverein

 

 Wystawa

Miłoœnikom sztuki i wystaw muzealnych, Karlsruhe ma wiele do zaofero­wa­nia: od Badeńs­kiego Muzeum Krajowego (Badisches Landes­mu­se­um) po Muzeum Przyrod­nic­ze (Na­tur­kun­de­mu­se­um), od Państ­wo­wego Muzeum Sztuki (Staat­li­che ­Kunst­hal­le) po Centrum Sztuki i Techno­lo­gii Medialnej (ZKM | Zentrum für Kunst und Me­dien­tech­no­lo­gie).

weiter zur externen Seite Muzea

 Teatr Xenia

Miłoœnicy teatrów znajdš w Karlsruhe bogaty wybór. Badeński Teatr Państwowy (Das Badische Staats­thea­ter) oraz liczne drobne tea­try prywatne i sceny amatorskie wzbogacajš teatralny repertuar Karlsruhe.

weiter zur externen Seite Teatr

Kina

Niektóre kina w Karlsruhe, szczegól­nie takie jak Schauburg i Kinemathek, regularnie majš w programie filmy w orygi­nalnym języku.

weiter zur Seite Kina

W Karlsruhe organi­zo­wane sš festiwale i imprezy o podłożu między­nar­odowym.

weiter zur Seite Międzynarodowe festiwale

Miasta partnerskie

Karlsruhe utrzymuje stosunki partners­kie z takimi miastami, jak: Halle, Nancy, Nottingham, Krasnodar i Temeszwar oraz partnerstwo projektowe z chorwackim portem Ri­jeka.

weiter zur Seite Miasta partnerskie

 Kobieta w chustce pisze na tablicy.

Biuro ds. Integracji (Büro für Integration)

Biuro ds. Integracji (Büro für Integra­tion) jest instytucjš miasta Karlsruhe. Jest głównym adresem kontak­towym, doradczym i koordy­nacy­jnym, wspoma­ga­jš­cym imigrantki i imigrantów (Strona w języku niemieckim).

weiter zur Seite Biuro ds. Integracji (Büro für Integration)

 Kobieta w chustce pisze na tablicy.

W Karlsruhe istnieje wiele stowar­zys­zeń dla imigrantów oraz ­or­ga­ni­zacji między­kul­tu­rowych. Między­nar­odowe Centrum Spotkań / Das In­ter­na­tio­nale Begeg­nungs­zen­trum (ibz) jest miejscem spotkań dla stowar­zys­zeń zagra­nicz­nych oraz innych osób zainte­re­so­wa­nych wymianš kulturowš.

weiter zur externen Seite Stowarzyszenia i organizacje na rzecz imigrantów

 Biblioteka Amerykańska (Amerikanische Bibliothek)

Biblioteka Amery­kańska (Ameri­ka­ni­sche ­Bi­blio­thek) jest darem USA na rzecz Karlsruhe, przeka­za­nym do użytku po zakońc­ze­niu okresu stacjo­no­wa­nia wojsk amery­kańs­kich w mieœcie.

weiter zur Seite Biblioteka Amerykańska (Amerikanische Bibliothek)